0 U korpi: 0 din
Vaša korpa je prazna.
Pravilnik o privatnosti

Pravilnik o privatnosti

ČLAN 1

Imprestore d.o.o vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade. Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

ČLAN 2

Pre prikupljanja podataka, Poklonmania.rs obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:

• Da je lice odgovorno za prikupljanje podataka Imprestore d.o.o sa sedištem u Subotici, ulica Zagrebačka 12

• Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanja Imprestore d.o.o (Poklonmania.rs) internet servisa, bezbednost članova internet servisa, i omogućavanje elektronske trgovine članovima internet servisa u skladu sa zakonom.

• Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika elektronske trgovine, kupaca i prodavaca, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom.

• Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena u Imprestore d.o.o koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, lica sa kojima član stupa u obligacioni odnos (u meri koja je neophodna za ostvarenje tog odnosa) kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka.

• Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude član Imprestore d.o.o (Poklonmania.rs) internet servisa nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno u smislu Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o elektronskoj trgovini, radi ostvarivanja članstva u tim servisima.

• Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak članstva, dospevanje svih neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja članstva, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo.

• Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

ČLAN 3

Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su: Ime, prezime, datum rođenja, pol, adresa, broj mobilnog telefona, broj fiksnog telefona, broj bankovnog računa, e-mail adresa i IP adresa svakog pojedinog pristupa servisima.

ČLAN 4

Način ostvarivanja članstva u Imprestore d.o.o  internet servisima je uređen Uslovima korišćenja internet platformi društva Imprestore d.o.o.

ČLAN 5

Sva opšta akta Imprestore d.o.o moraju biti u skladu sa ovim Pravilnikom. Ukoliko neki opšti akt Imprestore d.o.o  nije u skladu sa ovim Pravilnikom u pogledu zaštite podataka o ličnosti, primenjuju se odredbe ovog Pravilnika.

ČLAN 6

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objave na Imprestore d.o.o  internet servisima.

Subotica, 2017.godina

 

PRAVILNIK O PRIVATNOSTI USKLAĐEN SA NOVIM ZAKONOM O ZAŠTITI PODATAKA

 

U Subotici, 2019. godine

 

 

OBAVEŠTENJE O PROMENI U KONTROLI PRIVATNOSTI KORISNIKA NAŠEG SERVISA U SKLADU SA NOVIM ZAKONOM O O ZAŠTITI PODATAKA I LIČNOSTI

1. DATUM IZDAVANJA OBAVEŠTENJA O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Avgust 2019. godine u Subotici, Republika Srbija.

2. SVRHA OBAVEŠTENJA O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Ovim Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti korisnika (u daljem tekstu: Obaveštenje) informišu se korisnici sajta POKLONMANIA koji se nalazi na internet adresi https://www.POKLONMANIA.rs/ (u daljem tekstu: Servis), o svim relevantnim informacijama koje se tiču obrade podataka o ličnosti korisnika.

Imajući u vidu zakonsku regulativu iz oblasti privatnosti ličnih podataka fizičkih lica, prvenstveno Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: ZZPL), veoma je bitno da pažljivo pročitate ovo Obaveštenje, kako biste bili upoznati sa vrstama podatka o ličnosti koje najčešće obrađujemo, u koje svrhe obrađujemo vaše lične podatke, ko ima pristup vašim podacima, a posebno kako biste bili upoznati sa vašim pravima u pogledu obrade ličnih podataka. Sajt POKLONMANIA.RS okrenut je ka zaštiti ličnih podataka i posluje u skladu sa ZZPL.

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Vaša pitanja, sugestije, nedoumice i pritužbe u vezi sa Obaveštenjem o privatnosti, zaštite podataka o ličnosti i ostvarivanja vaših prava možete ostvariti slanjem emaila na sledeću e-mail adresu: office@poklonmania.rs.

3. PROMENE U AMANDMANIMA I OBAVEŠTENJIMA

Ovo je poslednja verzija Obaveštenja (avgust 2019. godine). Ovo Obaveštenje je podložno promenama. Ukoliko se ovo Obaveštenje menja ili dopunjuje, unećemo datum poslednje verzije dokumenta. O svakoj promeni Obaveštenja ćemo vas blagovremeno obavestiti (email i javna objava na sajtu Servisa).

4. O PRUŽAOCU USLUGE

Servis predstavlja uslugu koju pruža IMPRESTORE DOO, MB: 20709758, ŠIFRA DELATNOSTI: 4791, PIB: 106939108, 24000 Subotica, Republika Srbija (u daljem tekstu: Kompanija). Stoga u ovom Obaveštenju “mi” i “naši” upućuje na Kompaniju.

Molimo vas da se pre upoznavanja sa sadržinom Obaveštenja, prethodno upoznate i sa sadržinom Uslova korišćenja.

5. PRAVNI OSNOV OBRADE

Za neke svrhe obrade, vaše lične podatke obrađujemo na osnovu vašeg pristanka za obradu podataka o ličnosti uz prethodno obaveštavanje o svim bitnim aspektima obrade. Bitno je da znate da pristanak u bilo kom momentu i bez obrazloženja možete povući, što za posledicu ima prestanak dalje obrade.

U nekim situacijama je pravni osnov za obradu ličnih podataka ugovorni odnos sa licem na koje se lični podaci odnose, kao na primer u situaciji kada u skladu sa Uslovima korišćenja lice na koje se podaci odnose želi da postavi oglasnu poruku.

Takođe, u nekim situacijama imamo legitimni interes za obradu vaših podataka, kao npr kada je obrada neophodna u svrhu sprečavanja nesaobraznosti ili zloupotreba.

Možemo da obrađujemo vaše lične podatke ukoliko to od nas zakon zahteva, kao npr. u skladu sa našom zakonskom obavezom iz člana 45. Zakona o oglašavanju koji predviđa našu obavezu kao prenosioca oglasne poruke da za vreme trajanja oglašavanja, kao i 30 dana po isteku oglasa budemo u mogućnosti da jasno identifikujemo lice koje se oglašava.
(Citiramo Zakon:

Kada je prenosilac oglasne poruke pružalac usluge informacionog društva, u smislu zakona kojim se uređuje elektronska trgovina, nije odgovoran za sadržaj poslate poruke i njeno upućivanje, ako nije:

1) inicirao prenos;

2) izvršio odabir podataka ili dokumenata koji se prenose;

3) izuzeo ili izmenio podatke u sadržaju poruke ili dokumenata;

4) odabrao primaoca prenosa.)

Takođe, možemo da obrađujemo vaše lične podatke ukoliko je obrada neophodna u cilju zaštite interesa vaše kompanije.

Ukoliko obrađujemo vaše lične podatke kada to od nas zakon zahteva ili u cilju zaštite vaših životnih interesa, obavestićemo vas o tome.

6. KOJE PODATKE OBRAĐUJE POKLONMANIA.RS?

Pretežan deo obrade ličnih podataka koju vršimo se javlja u procesu prodaje samih proizvoda koji se nalaze na našoj internet prodavnici. Podaci koje najčešće obrađujemo su ime, prezime, e-mail adresa, poštanski broj, region, grad, država, telefon i IP adresa pojedinog pristupa Servisu.

Kako biste postali registrovani korisnik Servisa, neophodno je da nam prilikom registracije ostavite neke podatke o identifikaciji kao što su šifra i lozinka.

7. SVRHA OBRADE

Sve podatke koje tražimo od vas, prikupljamo za tačno određenu svrhu, o čemu ćete uvek biti jasno obavešteni.

U svakoj situaciji kada nam ostavljate određene podatke, bićete jasno obavešteni o tome za koju svrhu su podaci neophodni, te koji je rok njihovog čuvanja.

IMPRESTORE DOO kao privredni subjekt ima za cilj bezbednost korisnika Internet Servisa, kao i omogućavanje kreiranja i postavljanje sadržaja u skladu sa zakonom, odnosno omogućavanje prodaje tekstila I srodnih predmeta za fizička lica.

Neke od vaših podataka možemo koristiti radi slanja obaveštenja koja se tiču funkcionisanja Servisa, novosti i akcija Kompanije, kao i ostalih obaveštenja. Uvek imate mogućnost odjave od prijema reklamnih obaveštenja (uključujemo mogućnost ODJAVA SA LISTE).

8. PERIOD ČUVANJA PODATAKA

Vaše podatke o ličnosti čuvamo za vreme koliko je potrebno radi ostvarenja konkretne svrhe, ili pak do momenta opoziva datog pristanka, odnosno do isteka vremenskog perioda na koji ste nam dali pristanak za obradu, nakon čega se podaci brišu ili se čine neprepoznatljivim.

Podatke koje nam ostavljate prilikom registracije čuvamo do brisanja vašeg korisničkog naloga.

Izuzetno, vaše podatke možemo čuvati i nakon povlačenja pristanka ili ispunjenja svrhe, u situacijama kada je to neophodno radi izvršenja naše zakonske obaveze (npr. Zakon o računovodstvu i slično) ili radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.

9. LEGITIMNOST INTERESA KOMPANIJE

Poslovna svrha proističe iz našeg legitimnog interesa. Ovo radimo samo ukoliko vaš interes kao Kupca ili vaša osnovna prava i slobode ne pretežu nad našim legitimnim interesom. Legitimni interes Kompanija koristi kako bi:

 • dijagnostikovala tehničke probleme sa Servisom;

 • održavali vaš korisnički nalog, odgovorili na vaše zahteve i moguće pritužbe;

 • bolje razumeli vas kao korisnike kroz vaše ponašanje, vaša interesovanja i vaše sklonosti;

 • zaštitili naše poslovanje i pružili podršku našim korisnicima;

 • testirali i razvijali nove proizvode i usluge i kako bismo poboljšali postojeće.

 • Identifikovali i zaštitili korisnike Servisa i sam Servis od prevare ili nelegalnih aktivnosti

Upotrebom Servisa slažete se da određeni zaposleni u Servisu mogu da vas kontaktiraju na osnovu vaših kontakt podataka koje ste obezbedili kako bi vas upozorili na određene nepravilnosti sa oglasom zarad dijagnostikovanja tehničkih problema sa Servisom ili oglasom ili u slučaju da postoji sumnja da se određene prevarantske ili nelegalne aktivnosti (npr. hakerski napadi, preuzimanje naloga, slanje neprikladnih fajlova, spam i slično) pokušavaju nad nalogom korisnika da bi ga zaštitili od neželjenih posledica. Osnov obrade jeste naš legitimni interes kao vlasnika Servisa. U svrhu zaštite Servisa, obrađuju se podaci: ponašanje na sajtu (prethodne pretrage), IP adresa, informacija o prisutpnom uređaju, browser-u i operativnom sistemu i slično.

U svakom trenutku možete da izjavite prigovor na ovakvu obradu vaših ličnih podataka na sledeću e-mail adresu office@poklonmania.rs.

10. BEZBEDNOST VAŠIH PODATAKA

U cilju bezbednosti podataka koje obrađujemo, uvek nastojimo da primenjujemo neophodne standarde u zaštiti podataka o ličnosti, te da primenjujemo sve neophodne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg ZZPL, uključujući, ali ne ograničavajući se na: tehničke mere zaštite, mere zaštite koje se odnose na fizički pristup mestu gde su pohranjeni vaši podaci, mere zaštite informacione bezbednosti vaših podataka u skladu sa važećom regulativom, i ostale mere koje su primerene obradi i neophodne da bi se obezbedila zaštita konkretnih podataka o ličnosti.

Treća lica koja obrađuju podatke takođe imaju obavezu da primenjuju sve potrebne tehniče i organizacione mere.

11. BEZBEDNOST VAŠIH PODATAKA

Pojedini obrađivači koji mogu da pristupe ličnim podacima, imaju sedište u stranim zemljama, i to pre svega u državama članicama EU odnosno u državama članicama Konvencije Saveta Evrope 108. Iznošenje podataka u ove države se vrši na osnovu podrazumevanog nivoa primerene zaštite ličnih podataka u tim zemljama, u skladu sa zakonom.

Ukoliko pojedini obrađivači imaju sedište izvan gore pomenute grupe zemalja, iznošenje podataka bi bilo moguće isključivo uz primenu odredbi člana 65. ZZPL kojim se reguliše prenos uz primenu odgovarajućih mera zaštite.

12. VAŠA PRAVA U VEZI SA LIČNIM PODACIMA KOJE OBRAĐUJEMO

 1. TRANSPARENTNOST: Kada nam ostavljate lične podatke, transparentno ćemo vas obavestiti o svrsi za koji su nam određeni podaci potrebni, ko koristi ove podatke, te ćemo vam pružiti sve ostale informacije relevantne za obradu vaših podataka (ovo pravo je ispunjeno davanjem na uvid ovog Obaveštenja).

 2. PRAVO NA UVID: Imate pravo da budete obavešteni o tome da li obrađujemo vase podatke o ličnosti, te ukoliko ih obrađujemo, imate pravo po osnovu izvršenog uvida da zahtevate ispavku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade (mi smo u obavezi da vam na zahtev to i ispunimo).

 3. PRAVO NA ISPRAVKU, DOPUNU I AŽURIRANJE: Podaci koji se obrađuju treba da budu tačni i potpuni.
  Imate pravo da se vaši netačni lični podaci bez nepotrebnog odlaganja isprave ili u potpunosti obrišu, odnosno nepotpuni podaci dopune.

 4. PRAVO NA BRISANJE: Imate pravo da vaši lični podaci budu obrisani u skladu sa ZZPL.
  Ukoliko je neophodno da i dalje vršimo obradu kako bi izvršili svoje zakonske obaveze (npr. Zakon o računovodstvu i slično) ili radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, izbrisaćemo samo deo podataka koji nam više nisu neophodni.

  VAŽNO: Ukoliko zahtevate pravo na brisanje vaših ličnih podataka i brisanje vašeg korisničkog naloga, sa istom adresom nećete više biti u mogućnosti da registrujete nalog (adresa dobija ban od našeg administratora, a vi ste u mogućnosti da se ponovo ulogujete na sajt sa sasvim novom email adresom i da sa njom otvorite novi nalog na našem Servisu).

 5. PRAVO NA PRENOSIVOST: Ukoliko imate potrebe i želju da dobijete u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku lične podatke koje ste nam dostavili prilikom registracije ili (ii) da prenesemo drugom rukovaocu lične podatke koje ste nam dostavili kao rukovaocu, imate pravo da to tražite od nas, pod uslovom da je obrada zasnovana na pristanku ili ugovoru i da se obrada vrši automatizovanim putem.

 6. PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE: Imate pravo da tražite ograničenje obrade vaših ličnih podataka u određenim situacijama.

 7. PRAVO NA PRIGOVOR: Imate pravo da podnesete prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti koja se vrši na osnovu  legitimnog interesa. Imate pravo da podnesete prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti koja se vrši na osnovu  legitimnog interesa.

 8. PRAVO NA OBRAĆANJE NADLEŽNOM ORGANU:pravo podnošenja pritužbe Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti – Bulevar kralja Aleksandra broj 15, 11120 Beograd,telefon: +38111 3408 900, e-mail: office@poverenik.rs.

 9. SVA DRUGA PRAVA PREDVIĐENA ZAKONSKOM REGULATIVOM: Lice na koje se podaci odnose može svoja prava ostvariti upućivanjem zahteva na mail adresu: office@vizioshop.com.

Povodom ostvarivanja gore navedenih zahteva, Kompanija će vam pružiti sve neophodne dodatne informacije, kao i pomoć, u skladu sa uslovima i na način propisan važećim ZZPL.

Vaša prava možete da ostvarite slanjem zahteva na sledeću e-mail adresu office@vizioshop.com.

Na vaš zahtev odgovorićemo u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. U slučaju složenosti ili velikog broja zahteva, moguće je da će nam biti potreban dodatan rok za odgovor na zahtev. Taj rok ne može biti duži od 90 dana i o tome ćemo vas posebno obavestiti.

Ukoliko je vaš zahtev očigledno neosnovan ili se učestalo ponavlja, možemo da ga odbijemo ili da naplatimo troškove za njegovo ostvarivanje. Smatra se da je učestalo ponavljanje kada nam se obratite sa zahtevom za ostvarenje nekog od prava više od jednog puta u jednoj godini. Ukoliko nam se obratite dva ili više puta u toku jedne godine za isto pravo, odgovorićemo na vaš zahtev samo ukoliko imate opravdan razlog.

13. OSOBE KOJE PRISTUPAJU VAŠIM PODACIMA

U zavisnosti od konkretne svrhe, pristup pojedinim podacima o ličnosti korisnika mogu da imaju:

 • U zavisnosti od konkretne svrhe, pristup pojedinim podacima o ličnosti korisnika mogu da imaju:

 • Kompanija, kao deo grupacije privrednih društava, može prosleđivati podatke svojim povezanim licima, kada je to neophodno i uvek u okviru našeg legitimnog interesa i definisane svrhe.

 • Novoosnovani entiteti ili entitet sticaoca vlasništva nad Kompanijom, ukoliko je Kompanija uključena u spajanje, pripajanje, kupovinu, prodaju udela ili drugu statusnu promenu.

 • Kao korisnici imate mogućnost da date saglasnost Kompaniji da vašu oglasnu poruku može da podeli na društvenim mrežama Facebook, Twitter i Instragram, u kom slučaju se dele i neki od vaših ličnih podataka (uglavnom ćemo za ovo tražiti vaš dodatni pristanak).

 • Naši partneri, koji za Kompaniju vrše određene poslove obrade kao obrađivači, poput eksternih saradnika koji nam pružaju određene usluge, kao što je Benchmark Email, kao kompanija koje izrađuju i održavaju softvere u kojima se pohranjuju podaci, kao što je Hetzner Online.

 • Izuzetno, podaci o ličnosti se mogu dostavljati i nadležnim državnim organima, ukoliko je to zakonska obaveza Rukovaoca, i to samo u meri u kojoj je to neophodno za ostvarivanje konkretne zakonske obaveze

 • Bilo kojem drugom primaocu kada je razumno neophodno, npr. u slučaju opasnosti po život.

Svi primaoci su obavezni da preduzmu odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi zaštitili vaše lične podatke. U situacijama kada smo mi rukovaoci i obradu podataka po našem nalogu radi neko treće pravno lice kao obrađivač, ugovorom regulišemo odnose sa obrađivačima, kojima se regulišu svi bitni aspekti obrade podataka o ličnosti kao i mere zaštite.

14. PRISTANAK I OPOZIV PRISTANKA

Ukoliko stedali pristanak za obradu, možete ga opozvati u bilo kom trenutku. U slučaju da opozovete pristanak, prestajemo sa daljom obradom vaših ličnih podataka i brišemo te lične podatke u najdužem roku od 90 dana od dana kada ste poslali opoziv pristanka. Opoziv pristanka je besplatan i možete da ga prosledite na sledeću e-mail adresu office@poklonmania.rs.

U ime Imprestore d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje kupaca u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke, da li žele ili ne, da se izbrišu sa mejling lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podatci o kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Imprestore d.o.o. (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Sajt koristi kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa kako bi funkcionalnost društvenih mreža funkcionisala, kao i za analizu prometa na web-lokaciji. Pročitajte više na tasteru "Prikaži detalje".
Sajt koristi kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa na sajtu.